Skip to main content

Větrání průmyslové haly

Větrání hal lze řešit několika způsoby, které Vám sdělí tento článek. 

V průmyslových halách určených pro pobyt zaměstnanců je nutné zabezpečit přijatelné mikroklima, tepelnou pohodu, odpovídající množství přísunu čerstvého vzduchu a případně průmyslové odsávání nežádoucích emisí.  Obecně se uvádí, že kvalita vzduchu v prostoru zahrnuje veškeré netepelné aspekty vzduchu v prostoru, mající vliv na pohodu a zdraví lidí. V průmyslové hale musí být tudíž dosáhnuto dostatečné kvality vzduchu větráním, čímž dochází zároveň k odvodu škodlivin z prostoru tak aby bylo splněno zejména hygienické minimum přívodu vzduchu.

 

Množství přiváděného a odváděného vzduchu se určuje vždy s ohledem na vykonávanou práci a její odpovídající fyzickou náročnost. Minimální množství přiváděného vzduchu na pracoviště lze odvodit dle ČSN EN 12569 Tepelné vlastnosti budov:

 • Práce zařazená do tříd I nebo IIa a vykonávaná na pracovišti bez přítomnosti chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění – 25 m3/h na osobu
 • Práce zařazená do tříd I nebo IIa vykonávaná na pracovišti v přítomnosti chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění - 50 m3/h na osobu
 • Práce zařazená do tříd IIb nebo IIIa – 70 m3/h na osobu
 • Práce zařazená do tříd IV nebo V–90 m3/h na osobu
 • Je-li v místě vykonávané pracovní činnosti povoleno kouření, zvyšuje se dávka vzduchu o 10 m3/h


Dělení větrání

Při větrání dochází zpravidla k výměně vnitřního znehodnoceného vzduchu za čerstvý venkovní vzduch. Větrání je možné rozdělit do těchto kategorií:

 1. Větrání kontinuální v čase - do této kategorie spadá větrání trvalé nebo větrání opakující se v časových intervalech tedy občasné
 2. Větrání dle fyzikálního účinku - vzduch je možné vyměňovat nuceně pomoví ventilátorů nebo přirozeně pomocí samočinného účinku způsobeného rozdílem hustoty venkovního a vnitřního vzduchu
  1. Přirozené větrání
   1. Šachtové větrání – vzduch je do prostor přiváděn sací šachtou a z místnosti odváděn výtlačnou šachtou. Velikost objemového průtoku vzduchu, kterým je místnost větraná, závisí od tlakových ztrát, které při průtoku vzniknou.
   2. Větrání okny – větrání okny se používá zejména u menších prostor. Otevřená okna přispívají k provětrání prostor, kde vzduch jedním prostorem vstupuje i vystupuje. Z energetického hlediska je optimální větrat krátce aby nedocházelo k poklesu teplot stavební konstrukce
   3. Infiltrace – větrání je způsobeno vlivem vzniklých netěsností stavebních konstrukcí. Zpravidla se nejčastěji jedná o netěsnosti spár oken a venkovních dveří. Tyto netěsnosti způsobují velké tepelné ztráty objektu a ovlivňují nepříznivě mikroklima budovy. Vzhledem k pokročilým metodám výroby oken a venkovních dveří je tento aspekt v současnosti v mnoha případech již eliminován.
   4. Aerace – zpravidla se s tímto větráním setkáme obvykle u bezkyslíkatých nebo méně okysličených vrstev materiálů. Obvykle jde o nucený proces prováděný strojně. K větrání se používají regulovatelné otvory ve stěnách a ve střeše.
  2. Nucené větrání - K výměně znehodnoceného vzduchu uvnitř budovy dochází mechanicky pomocí ventilátoru. Nucené větrání zajišťuje odvod tepelných a dalších škodlivin vznikajících při technologických procesech. V případě nuceného větrání je často zahrnuta filtrace přívodního vzduchu, rekuperace odvodního vzduchu a tepelná úprava vzduchu (dohřívání či chlazení).  
   • Nucené větrání v kombinaci s přirozeným - Vzduch se do prostoru nuceně jen přivádí, nebo jen odvádí. Nucený odvod vzduchu je vhodný jen pro malé místnosti se silným znečištěním vzduchu. Vzniká v nich podtlak, který zabraňuje unikání škodlivin do okolí. U těchto místností musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu vhodně navrhnutými otvory.

   • Větrání s nuceným přívodem i odvodem - Používá se u velkých prostor se zdroji škodlivin. Nelze použít jen nuceného odvodu, protože by v objektu při větších výměnách vzduchu vznikal nekontrolovatelný průvan vzduchu vnikajícího spárami oken a dveří. U těchto systému lze využít zařízení pro zpětné získávání tepla.

   • Místní větrání a odsávání - Místní větrání se používá v místech pobytu pracovníku za účelem chrání je před škodlivými vlivy okolí, popřípadě k vytvoření optimálních podmínek pro odpočinek.

 • Tuto kategorii je dále možno rozdělit na:
  • Vzduchové sprchy – přivádějí proud vzduchu přímo do pracovní oblasti. Nejčastější využití mají jako ochrana před účinky sálavého tepla.
  • Vzduchové oázy – jedná se o vymezené prostory, kde je přiváděno větší množství větracího vzduchu. Tyto prostory slouží velice často k odpočinku pracovníků.
  • Vzduchové clony – dochází k oddělení dvou prostor s rozdílnými tlaky plochým proudem vzduchu.
  • Lokální odsávání – Používá se v případech produkce škodlivin. Vlivem vzniklého podtlaku dochází k odsávání znečištěného vzduchu z místa vytváření emise. Odsávaná emise je nejčastěji přefiltrovávaná uvnitř filtračního zařízení, rekuperační jednotky nebo je vypouštěna do vnějšího okolí pomocí odsávacího ventilátoru.

Lokální odsávání svařovacího robota Walk Velding 

              iii. Větrání dle fyzikálního účinku - Systémy s nuceným větráním umožňují upravovat větrací vzduch a řídit tlakové poměry v budově. Podle hodnoty součinitele větrací rovnováhy při celkovém větrání ε se systémy dělí na rovnotlaké (ε = 1), přetlakové (ε > 1) a podtlakové (ε < 1).

 V případě Vašeho zájmu o možný návrh větrání haly, průmyslové vzduchotechniky nebo průmyslového odsávání jsme Vám plně k dispozici

 

 

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.