Skip to main content

Průmyslové odsávání ATEX

Jakým způsobem přistupovat k problematice týkající se nebezpečí výbuchu ATEX v odsávacích systémech, Vám přiblíží tento odborný článek. 

Nebezpečí výbuchu hrozí při výrobě a zpracovávání hořlavých plynů, kapalin, či prachů v celé škále průmyslových odvětví. Výbuchy z hlediska účinků představují závažné riziko pro zaměstnance, výrobní objekty a technologii.
Pro vznik výbuchu je třeba, aby byly současně a na jednom místě splněny tři níže uvedené podmínky:

  • Přítomnost hořlavé látky v koncentračních mezích výbušnosti.
  • Přítomnost oxidačního prostředku (např. vzdušného kyslíku) v dostatečném množství pro průběh výbuchového děje.
  • Přítomnost účinného iniciačního zdroje.

Filtrační zařízení s prvky proti výbuchu

Základem pro zjištění, zda je potřeba odsávací a výrobní technologii zabezpečit z hlediska ochrany proti účinkům výbuchu je posouzení rizik souvisejících s provozem výrobního zařízení. Pro vypracování korektní analýzy rizik v souvislosti s legislativou ATEX je důležité ze strany investora zajistit požárně technické charakteristiky odsávaných látek (protokol PTCHP). Stanovením meze výbušnosti, maximálního výbušného tlaku a iniciační energie reprezentativního vzorku prachu lze tuto látku zatřídit do třídy prachu. Na základě zařazení a stanovením skutečného množství prachu vyskytujícího v odsávacím zařízení za maximálních provozních podmínek technologie se stanoví hodnocení rizika výbuchu, které vedou k souboru technických a organizačních opatření, které se zakomponují do realizačního projektu a který zaručí dlouhodobý bezpečný provoz zařízení.
Dalším důležitým krokem pro zajištění bezpečnosti odsávacího systému je dle platné legislativy ČR zakotvené v NV č. 406/2004Sb. §6 povinnost investora zpracovat písemnou Dokumentaci o Ochraně Před Výbuchem (DOPV). Tato dokumentace se zpracovává v návaznosti na hodnocení rizika výbuchu a provozovatel technologie v ní prokazuje mimo jiné:

  • provedení identifikace nebezpečí a posouzení rizika výbuchu (provedení analýzy rizik),
  • přijetí preventivních ochranných opatření (technických a organizačních) pro zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených riziku výbuchu,
  • zařazení prostorů s nebezpečím výbuchu do příslušných zón,
  • určení prostorů a zařízení, u kterých budou uplatňovány požadavky přílohy 2, č. NV 406/2004 Sb. (jedná se o zařízení a ochranné systémy určené pro prostory s nebezpečím výbuchu, na které se vztahují požadavky NV č. 116/2016 Sb. – posouzení shody.

Každý prach vznikající při lidské činnosti má své specifické fyzikální a chemické vlastnosti, které určují výbuchové charakteristiky a jeho bezpečnost. Mnoho prachů a jejích charakteristik je známá, ale převážná část prachů tvoří směs prachů, které tvoří tzv. hybridní směsi, jehož vlastnosti ovlivňuje konkrétní výrobní postup. Výsledné konstrukční parametry primární technologie, jeho odolnost a bezpečnost určují hodnoty z provedených zkoušek. Potřebné hodnoty pro stanovení rizik jsou zejména maximální výbuchový tlak (Pmax), kubická konstanta Kst, podle které se člení prachy do tříd St1, St2 a St3, spodní mez výbušnosti, teplota rozvířeného prachu, teplota vznícení usazeného prachu.

Uvnitř technologických zařízení, ve kterých se emituje prach, a v jejich okolí je třeba na základě doby trvání nebezpečné výbušné atmosféry stanovit zóny v prostředí s nebezpečím výbuchu prachů jako zónu 20, 21 anebo 22. Na základě stanovení zóny se provede analýza iniciačních zdrojů. Výsledkem této analýzy jsou riziková zařízení nebo části technologie, u kterých není možné vyloučit současný výskyt výbušné atmosféry a iniciačního zdroje. U těchto zařízení je třeba pro dosažení požadované úrovně bezpečnosti provést návrh technických opatření, která mohou vést k vyloučení iniciačních zdrojů (preventivní opatření) nebo mohou případné účinky výbuchu omezit na akceptovatelnou úroveň (ochranná opatření). Při výběru ochranných opatření se vždy vychází z výbuchových vlastností konkrétního výbušného prachu, dislokace instalace a konstrukce zařízení. Tyto údaje rozhodují o způsobu zabezpečení, kterými může být zařízení pro odlehčení výbuchu, potlačení výbuchu nebo zabránění přenosu výbuchu anebo jejich vzájemná kombinace vybaveno.

Problematika výbušnosti prachů je natolik specifická a nárokuje odborné znalosti, v celé škále souvisejících oblastech (legislativa, analýza rizik, konstrukce zařízení, návrh proti výbuchových opatření…), proto doporučujeme pro tyto činnosti využít kvalifikované společnosti, které jsou schopny odborně provést komplexní zhodnocení všech rizik, zpracovat DOPV, navrhnout účinné zabezpečení technologie.

 

 

 

 

 

 

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.